Tóm tắt: Đổi thương hiệu sau sáp nhập và mua lại trong ngành ngân hàng
Nguồn: (Số 1(149)/2011. Tr 16-28)
Tóm tắt: Dân chủ cơ sở: Một cách tiếp cận lý luận và thực tiễn
Nguồn: (Số 1(149)/2011. Tr 9-15)
Tóm tắt: Tìm hiểu cơ sở xã hội và tiền đề lý luận hình thành tư tưởng triết học Trần Nhân Tông
Nguồn: (Số 1(149)/2011. Tr 1-8)