CƠ CẤU TỔ CHỨC HIỆN TẠI CỦA VIỆN

22/04/2015

 

LÃNH ĐẠO VIỆN

 Viện trưởng:                  PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng

Phó Viện trưởng:            TS. Võ Xuân Vinh

LÃNH ĐẠO TẠP CHÍ

 Tổng biên tập:                TS. Nguyễn Thành Văn

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2012- 2017

1.     PGS.TS. Ngô Văn Doanh

2.     PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng

3.     Ths. Nguyễn Văn Hà

4.     TS. Trương Duy Hòa

5.     PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng

6.     PGS.TS. Trương Sỹ Hùng

7.     TS. Lê Thị Thanh Hương

8.     PGS.TSKH. Trần Khánh

9.     PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh

10.    PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ

11.    PGS.TS. Hoàng Khắc Nam

12.    GS. TS. Nguyễn Đức Ninh

13.     PGS.TS. Nguyễn Sỹ Tuấn

CÁC PHÒNG, TRUNG TÂM

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Trưởng phòng:                                  Đặng Thu Hà

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế

Trưởng phòng:                                  TS. Lê Phương Hòa

Phòng Thông tin - Thư viện

Trưởng phòng:                                  Ths. Nguyễn Thị Đức Hạnh

Phó Trưởng phòng:                           Ths. Nguyễn Thị Nga

Phòng Biên tập -  Trị sự - Tòa soạn

Trưởng phòng:                                  Đỗ Thị Hương Giang

Phó Trưởng phòng:                          Ths. Nguyễn Thương Huyền

Phòng Nghiên cứu Lào:

Trưởng phòng:                                  TS. Nguyễn Ngọc Lan

Phó Trưởng Phòng:                          Ths. Phạm Thị Mùi

Phòng Nghiên cứu Campuchia

Q.Trưởng phòng:                              Ths. Trương Quang Hoàn

Phòng Nghiên cứu Thái Lan- Myanmar

Trưởng phòng:                                  TS. Nguyễn Hồng Quang

Phó Trưởng phòng:                           Ths. Hà Lê Huyền

Phòng Nghiên cứu các nước hải đảo

Phụ trách phòng:                                PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng

Phòng Nghiên cứu Chính trị và Quan hệ quốc tế

 Trưởng phòng:                                    TS. Đàm Huy Hoàng

Phòng nghiên cứu Kinh tế và Xã hội

Phụ trách phòng:                               Ths. Nguyễn Văn Hà

Phòng Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa

Trưởng phòng:                                  TS. Phạm Thanh Tịnh   

Phó Trưởng phòng                            TS. Dương Văn Huy       

Trung tâm ASEAN- Nhật Bản

Giám đốc:                                          PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng

Phó giám đốc:                                   Ths. Lê Hoàng AnhCác tin đã đưa ngày: