Đề tài cấp Bộ 2019-2020: Thích ứng của các quốc gia Đông Nam Á hải đảo trước sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc từ sau Đại hội 19

05/03/2021

Đề tài cấp Bộ: Thích ứng của các quốc gia Đông Nam Á hải đảo trước sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc từ sau Đại hội 19

Chủ nhiệm: PGS. TS. Dương Văn Huy

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu tổng quát của đề tài: Nhận diện làm rõ sự thích ứng của một số quốc gia Đông Nam Á hải đảo (Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore) trước sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc đối với khu vực, nhất là từ sau Đại hội 19 của nước này. Từ đó, đánh giá tác động và gợi mở cho Việt Nam ứng phó tốt hơn với tình hình mới.

Mục tiêu cụ thể:

- Làm rõ quá gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc đối với khu vực, nhất là từ sau Đại hội 19 Đảng CS Trung Quốc;

- Làm rõ cách thức thích ứng của Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore đối với nhân tố Trung Quốc;

- Làm rõ sự tác động của quá trình trên đối với ASEAN, quan hệ ASEAN – Trung Quốc, ASEAN với các nhân tố bên ngoài khác, cũng như đối với Việt Nam;

- Làm rõ xu thế quan hệ Trung Quốc với các quốc gia Đông Nam nói trên;

- Từ những yếu tố trên, đưa ra những gợi mở đối với Việt Nam nhằm ứng phó tốt hơn với những diễn biến mới tình hình khu vực hiện nay.

Thời gian thực hiện: tháng 1 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020

Hiện trạng: Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại Khá.

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo