Đề tài cấp Bộ 2019-2020: Vị thế của Đông Nam Á trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ

05/03/2021

Đề tài cấp Bộ: Vị thế của Đông Nam Á trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ

Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu tổng quát của đề tài: Trên cơ sở đánh giá, nhận diện chiến lược Ấn Độ Dương -  Thái Bình Dương do Hoa Kỳ đề xướng, đề tài sẽ xác định vị thế của Đông Nam Á trong chiến lược đó, qua đó đánh giá tác động của chiến lược đó đối với khu vực, đề ra một số hàm ý cho Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể

- Làm rõ khái niệm, nội dung và mục tiêu của chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ;

- Phân tích, đánh giá và xác định vị thế của Đông Nam Á trong Chiến lược Châu Á - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ;

- Đánh giá tác động của nó tới khu vực và Việt Nam, qua đó đưa ra một số hàm ý cho Việt Nam.

Thời gian thực hiện: tháng 1 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020

Hiện trạng: Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại Khá.

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo