Đề tài cấp Bộ 2019-2020: Hợp tác giữa Lào với các nước Tiểu vùng Mekong: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

05/03/2021

Đề tài cấp Bộ: Hợp tác giữa Lào với các nước Tiểu vùng Mekong: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Ngọc Lan

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu tổng quát của đề tài: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng quá trình hợp tác giữa Lào với các nước Tiểu vùng sông Mekong mở rộng, nhận diện những vấn đề còn tồn tại, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình hội nhập, hợp tác với các nước Tiểu vùng Mekong.

Mục tiêu cụ thể

+ Tìm hiểu những nhân tố tác động đến quá trình hợp tác giữa Lào với các nước Tiểu vùng Mekong;

+ Phân tích thực trạng quan hệ hợp tác giữa Lào với các nước Tiểu vùng Mekong thông qua cơ chế hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS);

+ Nhận diện một số vấn đề còn tồn tại của quá trình hợp tác;

+ Gợi ý chính sách cho Việt Nam trong quá trình hợp tác với các nước Tiểu vùng Mekong mở rộng.

Thời gian thực hiện: tháng 1 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020

Hiện trạng: Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại Khá.

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo