Đông Nam Á trong chiến lược đối ngoại của Trung Quốc hiện nay

20/01/2021

Đề tài cơ sở: Đông Nam Á trong chiến lược đối ngoại của Trung Quốc hiện nay

Chủ nhiệm đề tài: TS. Dương Văn Huy

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu: Đánh giá một cách khái quát đối với sự điều chỉnh chiến lược đối ngoại của Trung Quốc từ sau Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc tới nay; Làm rõ vị trí và vai trò hay tầm quan trọng của Đông Nam Á trong chiến lược đối ngoại của Trung Quốc hiện nay; Làm rõ phương thức và thực tiễn Trung Quốc điều chỉnh chiến lược đối ngoại đối với Đông Nam Á và những tác động đến các nhân tố và Việt Nam.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2015

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo