Jataka Ấn Độ trong truyện kể dân gian Myanmar

20/01/2021

Đề tài cơ sở: Jataka Ấn Độ trong truyện kể dân gian Myanmar

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hà Thị Đan

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu: Xem xét con đường và ảnh hưởng của Jataka Ấn Độ trong truyện kể dân gian Myanmar.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2015

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo