Đặc điểm dân chủ hóa ở Myanmar từ 2003 đến 2015

20/01/2021

Đề tài cơ sở: Đặc điểm dân chủ hóa ở Myanmar từ 2003 đến 2015

Chủ nhiệm đề tài: TS. Võ Xuân Vinh

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu: Làm rõ cách tiếp cận về dân chủ ở Myanmar từ 2003; Khái quát một số đặc điểm chủ yếu của dân chủ hóa ở Myanmar từ 2003 đến nay; Đánh giá tác động của dân chủ hóa đối với quá trình cải cách ở Myanmar.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2015

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo