Sự tham gia của Thái Lan vào quá trình hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN

20/01/2021

Đề tài cơ sở: Sự tham gia của Thái Lan vào quá trình hiện thực hóa cộng đồng kinh tế  ASEAN

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Nguyễn Quế Thương

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu: Nghiên cứu về quá trình tham gia vào Cộng đồng Kinh tế ASEAN của Thái Lan; Rút ra những nhận xét về đóng góp của Thái Lan trong quá trình xây dựng Cộng đồng này.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2015

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo