Xung đột tôn giáo – sắc tộc ở Philipines từ năm 2001 đến nay

28/12/2021

Đề tài cơ sở: Xung đột tôn giáo – sắc tộc ở Philipines từ năm 2001 đến nay

Chủ nhiệm đề tài: TS. Hà Thị Đan

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu chung: Phân tích các nhân tố tác động tới xung đột tôn giáo – sắc tộc ở Philippines, làm rõ thực trạng, giải pháp và tác động của các cuộc xung đột tôn giáo – sắc tộc tới Philipines và khu vực.

Mục tiêu cụ thể: Trình bày khái quát về bức tranh tôn giáo - tộc người ở Philippines và chính sách của chính phủ Philipines đối với vấn đề tôn giáo - sắc tộc trước năm 2000; Phân tích thực trạng của các xung đột tôn giáo - sắc tộc của Philipines từ năm 2000 đến nay; Phân tích tác động của xung đột tôn giáo - sắc tộc đối với Philippines và nhận xét, đánh giá những giải pháp cho vấn đề tôn giáo - tộc người của chính phủ Philippines.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2021

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo