Thực trạng an ninh nguồn nước ở Thái Lan giai đoạn 2000 - 2020

28/12/2021

Đề tài cơ sở: Thực trạng an ninh nguồn nước ở Thái Lan giai đoạn 2000 - 2020

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Quế Thương

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu chung: Nghiên cứu thực trạng an ninh nguồn nước của Thái Lan trong những năm gần đây (2000 - 2020), từ đó đưa ra hàm ý chính sách cho Việt Nam trong việc quản lý nguồn nước.

Mục tiêu cụ thể: Phân tích một số yếu tố tác động đến an ninh nguồn nước tại Thái Lan; Nghiên cứu thực trạng an ninh nguồn nước Thái Lan như: phân tích một số bất ổn trong an ninh nguồn nước Thái Lan, phân tích giải pháp của chính phủ Thái Lan nhằm giải quyết vấn đề an ninh nguồn nước...; Đưa ra một số đánh giá, nhận xét và hàm ý cho Việt Nam.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2021

Hiện trạng: Đã nghiệm thu


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo