Quan hệ Thái Lan - Trung Quốc từ năm 2019 đến nay

28/12/2021

Đề tài cơ sở: Quan hệ  Thái Lan – Trung Quốc từ năm 2019 đến nay

Chủ nhiệm đề tài: TS. Hà Lê Huyền

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu chung: Làm rõ quá trình vận động của quan hệ song phương giữa Thái Lan và Trung Quốc từ năm 2019 đến nay, từ đó nêu lên những đánh giá về mối quan hệ hai nước.

Mục tiêu cụ thể: Phân tích những nhân tố tác động đến quan hệ Thái Lan và Trung Quốc từ năm 2019 đến nay; Làm rõ sự tiến triển quan hệ của Thái Lan với Trung Quốc trên các lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội; Rút ra những kết quả đạt được cũng như những trở ngại trong quan hệ hai nước, tác động quan hệ Thái Lan với Trung Quốc trước hết đối với sự phát triển của từng nước cũng như đối với Việt Nam và dự báo về mối quan hệ của hai nước.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2021

Hiện trạng: Đã nghiệm thu


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo