Thực hành tôn giáo, tín ngưỡng của người Việt Nam theo Phật giáo ở CHDCND Lào

28/12/2021

Đề tài cơ sở: Thực hành tôn giáo, tín ngưỡng của người Việt Nam theo Phật giáo ở CHDCND Lào

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Thị Mùi

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu chung: Tìm hiểu những hoạt động thực hành tôn giáo, tín ngưỡng của cộng đồng người Việt Nam ở CHDCND Lào.

Mục tiêu cụ thể: Làm rõ quá trình hình thành Phật giáo của người Việt Nam ở CHDCND Lào; Làm rõ mối quan hệ giữa di cư, thực hành tôn giáo và chuyển đổi bản sắc của người Việt Nam theo Phật giáo ở CHDCND Lào; Đưa ra một số nhận xét.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2021

Hiện trạng: Đã nghiệm thu


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo