Quan hệ chính trị, an ninh của Nhật Bản với ASEAN dưới thời Thủ tướng Abe Shinzo (từ 2012 - nay)

28/12/2021

Đề tài cơ sở: Quan hệ chính trị, an ninh của Nhật Bản với ASEAN dưới thời Thủ tướng Abe Shinzo (từ 2012 - nay)

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Hoàng Anh

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu chung: Làm rõ bước phát triển trong quan hệ chính trị, an ninh của Nhật Bản với ASEAN, luận giải những nhân tố tác động đến mối quan hệ này dưới thời của Thủ tướng Abe Shinzo, nhận diện rõ ràng và đầy đủ hơn về tiến trình của mối quan hệ, những thành tựu và hạn chế cũng như những tác động đến tình hình khu vực nói chung và Việt Nam nói riêng.

Mục tiêu cụ thể: Nghiên cứu một cách có hệ thống tiến trình quan hệ chính trị, an ninh của Nhật Bản với ASEAN từ năm 2012 đến nay; Tìm hiểu những nguyên nhân thúc đẩy và hạn chế mối quan hệ giữa Nhật Bản với ASEAN từ năm 2012 đến nay; Rút ra nhận xét về quan hệ chính trị, an ninh của Nhật Bản với ASEAN từ sau năm 2012 đến nay, đánh giá tác động của mối quan hệ này đến tình hình chính trị, an ninh khu vực nói chung và của mỗi bên nói riêng, đưa ra khuyến nghị cho Việt Nam trong hợp tác toàn diện với Nhật Bản. 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2021

Hiện trạng: Đã nghiệm thu


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo