Thực trạng giáo dục trung học ở Thái Lan từ 1999 đến 2019

28/12/2021

Đề tài cơ sở: Thực trạng giáo dục trung học ở Thái Lan từ 1999 đến 2019

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Hồng Lam

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu chung: Tìm hiểu thực trạng giáo dục trung học ở Thái Lan từ khi luật giáo dục quốc gia ra đời năm 1999 đến 2019, từ đó đưa ra một số nhận xét về giáo dục trung học của quốc gia này và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể: Làm rõ các nhân tố tác động đến giáo dục trung học ở Thái Lan; Nghiên cứu thực trạng giáo dục trung học ở Thái Lan từ 1999 đến 2019; Đưa ra một số đánh giá, nhận  xét về thực trạng giáo dục trung học ở Thái Lan và bài học cho Việt Nam.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2021

Hiện trạng: Đã nghiệm thu


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo