Tu nghiệp sinh từ một số nước ASEAN tại Nhật Bản: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

10/03/2021

Đề tài cơ sở: Tu nghiệp sinh từ một số nước ASEAN tại Nhật Bản: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

Chủ nhiệm đề tài: Th.s Lê Hoàng Anh

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu tổng quát: Tìm hiểu thực trạng chung về tu nghiệp sinh từ một số nước ASEAN tại Nhật Bản. Qua đó chỉ ra những vấn đề tồn tại trong chương trình tiếp nhận tu nghiệp sinh từ các nước ASEAN tại Nhật Bản và gợi ý cho Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể: Tìm hiểu khái quát về thị trường lao động Nhật Bản và thị trường lao động của một số nước ASEAN; Tìm hiểu thực trạng tu nghiệp sinh từ một số nước ASEAN như Indonesia, Philippines, Việt Nam (theo các lĩnh vực ngành nghề, địa bàn lao động, cuộc sống, vấn đề ý thức kỷ luật...); Tìm ra những vấn đề tồn tại từ phía tiếp nhận, phía cử lao động và đưa ra gợi ý cho Việt Nam.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2020

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo