Chuyển dịch cơ cấu lao động của CHDCND Lào từ 2010 đến 2020: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

10/03/2021

Đề tài cơ sở: Chuyển dịch cơ cấu lao động của CHDCND Lào từ 2010 đến 2020: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Thị Mùi

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu chung: Làm rõ thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động từ năm 2010 đến 2020.

Mục tiêu cụ thể: Tìm hiểu một số nhân tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu lao động ở CHDCND Lào; Đánh giá một số đặc điểm chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành của CHDCND Lào; Đưa ra một số nhận xét, đánh giá và gợi ý để phát triển lực lượng lao động, đáp ứng những mục tiêu phát triển kinh tế xã - hội đã đề ra.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2020

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo