Tìm hiểu về hệ thống chính trị Thái Lan từ sau 2017

10/03/2021

Đề tài cơ sở: Tìm hiểu về hệ thống chính trị Thái Lan từ sau 2017

Chủ nhiệm đề tài: TS. Hà Lê Huyền

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu tổng quát: Đề tài nhằm làm rõ cơ cấu, chức năng của hệ thống chính trị Thái Lan, qua đó cung cấp một khung khổ cơ bản để hiểu về nền chính trị Thái Lan.

Mục tiêu cụ thể: Giới thiệu Hiến pháp Thái Lan - cơ sở chính của hệ thống chính trị Thái Lan; Nghiên cứu cơ cấu, chức năng của hệ thống chính trị Thái Lan, bao gồm cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp và cơ quan tư pháp…; Nghiên cứu hệ thống đảng chính trị và những lực lượng chính trị xã hội lớn ở Thái Lan; Đánh giá hệ thống chính trị Thái Lan từ sau năm 2017.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2020

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo