Thực trạng nguồn nhân lực ở CHDCND Lào từ 1997 đến 2020

10/03/2021

Đề tài cơ sở: Thực trạng nguồn nhân lực ở CHDCND Lào từ 1997 đến 2020

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Nguyễn Thị Lý

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu chung: Tìm hiểu về thực trạng nguồn nhân lực ở CHDCND Lào trong những năm từ 1997 đến 2020.

Mục tiêu cụ thể: Tìm hiểu những nhân tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực ở CHDCND Lào từ 1997 đến 2020; Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực ở Lào từ 1997 đến 2020; Nhận xét về phát triển nguồn nhân lực ở CHDCND Lào từ 1997 đến năm 2020 và rút kinh nghiệm cho việc phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2020

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo