Đề tài khoa học cấp Nhà nước 2020-2023: Cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia: Thực trạng, những vấn đề đặt ra và giải pháp

03/03/2021

Đề tài độc lập cấp quốc gia “Cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia: Thực trạng, những vấn đề đặt ra và giải pháp

Mã số ĐTĐL.XH-03/20

Ngày 3 tháng 9 năm 2020, Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước thuộc Bộ Khoa học Công nghệ và Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã ký hợp đồng thực hiện Đề tài độc lập cấp quốc gia. Đề tài do PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á chủ trì thực hiện

Mục tiêu đề tài:

Dựa trên việc nghiên cứu chính sách của Campuchia đối với ngoại kiều nói chung, Việt Kiều nói riêng và trên cơ sở đánh giá địa vị pháp lý, kinh tế, chính trị xã hội, thực trạng đời sống của người Việt Nam sinh sống tại Campuchia, nhiệm vụ tiến hành đánh giá vai trò và đóng góp của người Việt Nam sinh sống tại Campuchia cũng như những vấn đề mà cộng đồng người này đang phải đối mặt, qua đó đề xuất giải pháp và khuyến nghị cho chính sách người Việt Nam tại Campuchia. Cụ thể, đề tài tập trung vào các mục tiêu cụ thể sau:

- Nghiên cứu chính sách của chính phủ Campuchia đối với ngoại kiều nói chung và đối với người Việt Nam tại Campuchia  hiện nay.

- Nghiên cứu về địa vị pháp lý, chính trị, kinh tế, xã hội và thực trạng đời sống trên tất cả các lĩnh vực của người Việt Nam tại Campuchia hiện nay.

- Đánh giá vai trò và những đóng góp cũng như những mặt tiêu cực của người Việt Nam đối với quá trình phát triển của Campuchia, quan hệ Việt Nam - Campuchia và quan hệ giữa cộng đồng người Việt Nam với người dân địa phương cũng như các nhóm ngoại kiều khác đang sinh sống tại Campuchia.

- Đề xuất giải pháp và khuyến nghị làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách đối với cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia cho cả phía Việt Nam và Campuchia.

Thời gian thực hiện: 30 tháng (từ tháng 9 năm 2020 đến hết tháng 2 năm 2023)


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo