Đề tài khoa học cấp Nhà nước 2015-2018: Hợp tác xuyên biên giới của vùng Tây Nam Bộ

03/03/2021

Tên đề tài: Hợp tác xuyên biên giới của vùng Tây Nam Bộ

Thuộc Ch­ương trình: Khoa học và Công nghệ phục vụ Phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ,  Mã số: KHCH-TNB/14-19

Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 10 /năm 2017)

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu tổng quát:

Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng hợp tác xuyên biên giới của vùng Tây Nam Bộ, đề tài sẽ đưa ra quan điểm, định hướng phát triển, xây dựng mô hình hợp tác, đề xuất chính sách và hệ giải pháp đẩy mạnh hợp tác xuyên biên giới của vùng Tây Nam Bộ.

Mục tiêu cụ thể:

1. Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của mô hình hợp tác xuyên biên giới.

2. Nghiên cứu kinh nghiệm của một số mô hình hợp tác xuyên biên giới nổi bật trong khu vực và trên thế giới.

3. Đánh giá cơ sở, tiềm năng và nhu cầu hợp tác xuyên biên giới của vùng Tây Nam Bộ, Campuchia, tiểu vùng GMS (Mekong) và ASEAN.

4. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng hợp tác xuyên biên giới trên tất các lĩnh vực giữa vùng Tây Nam Bộ Việt Nam với Campuchia, GMS (Mekong) và ASEAN cả trên đất liền và trên biển. Đặc biệt, về hợp tác trên biển, đề tài sẽ phân tích, đánh giá hợp tác giữa vùng Tây Nam Bộ với các đối tác trên lĩnh vực khai thác nguồn lợi biển như đánh bắt hải sản, khai thác dầu khí…, đảm bảo an ninh hàng hải, cứu hộ và hợp tác giao thông hàng hải… và hợp tác cảng biển.

5. Nghiên cứu, đánh giá một cách toàn diện về hợp tác xuyên biên giới giữa vùng Tây Nam Bộ với Campuchia, cả biên giới trên bộ và trên biển.

6. Nhận diện, phân tích và dự báo bối cảnh mới của khu vực và quốc tế tác động đến hợp tác xuyên biên giới của vùng Tây Nam Bộ.

7. Đề xuất quan điểm, định hướng xây dựng mô hình và hệ giải pháp đẩy mạnh hợp tác xuyên biên giới của vùng Tây Nam Bộ đến năm 2035 theo hướng phát triển bền vững và dựa trên đặc thù của vùng.

Hiện trạng: đã nghiệm thu đạt xuất sắc


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo