Subhas Chandra Bose trong mối quan hệ giữa Ấn Độ và Đông Nam Á

23/07/2020

Bài viết nhận diện vai trò của nhà cách mạng Subhas Chandra Bose trong phong trào dân tộc Ấn Độ và trong sự kết nối giữa Ấn Độ với khu vực Đông Nam Á nửa đầu thế kỷ XX. Trong suốt thời gian dài, giới sử học chính thống ở Ấn Độ không thừa nhận vai trò của Bose và sự đóng góp của ông cũng như lực lượng quân đội do ông thiết lập trong phong trào dân tộc Ấn Độ. Bài viết khẳng định vai trò không thể phủ nhận của Subhas Chandra Bose trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Ấn Độ với tư cách nhà lãnh đạo quân sự tài năng, thực sự là "Tư lệnh Tối cao đầu tiên" của Ấn Độ.


Lê Thị Hằng Nga

Số 2 (238), 2020