Quá trình hội nhập vào hoạt động thương mại trên biển Đông và sự định hình tính mở của văn hóa-xã hội Đàng Trong ở thế kỷ XVII-XVIII

23/07/2020

Do điều kiện lãnh thổ chạy dài dọc theo Biển Đông, trong suốt chiều dài lịch sử của mình, Việt Nam đã hình thành nên một truyền thống hướng biển mạnh mẽ. Từ khi chúa Nguyễn mở đất Đàng Trong, truyền thống đó càng được phát huy, dòng thương mại Biển Đông đã có ảnh hưởng sâu sắc tới sự tồn tại và phát triển của vùng lãnh thổ vừa mới thành lập. Trên cơ sở phân tích những sử liệu từ các công trình sử học Việt Nam, đồng thời có sự đối sánh với những tư liệu của các thương nhân, các giáo sỹ phương Tây và khu vực, bài viết làm rõ về sự hội nhập của Đàng Trong vào "thời đại thương mại", cũng như sự tác động của hoạt động đó tới quá trình định hình tính mở của văn hóa- xã hội Đàng Trong ở thế kỷ XVII- XVIII.


Nguyễn Đình Cơ

Số 2 (238), 2020