Biểu tượng cột tế Xơnur trong không gian xã hội tộc người Cơtu vùng Trường Sơn-Tây Nguyên

24/08/2020

Bài viết phân tích một số vấn đề như: Người Cơtu ở Việt Nam trong nhóm Katuic ở Đông Nam Á; Cột tế Xơnur trong không gian nghi lễ hiến sinh trâu của người Cơtu ở Trường Sơn- Tây Nguyên; Cột tế Xơnur trong không gian xã hội tộc người vai trò và ý nghĩa biểu tượng; Biểu tượng Xơnur và vấn đề bảo tồn- phát huy trong không gian xã hội tộc người hiện nay.


Lê Anh Tuấn

Số 8 (197), 2016