Tác động của toàn cầu hóa văn hóa đến cộng đồng Melayu ở Malaysia

24/08/2020

Đề cập đến những tác động của toàn cầu hóa, nhất là toàn cầu hóa văn hóa, đến cộng đồng người Melayu, vì họ chiếm đa số cư dân vùng nông thôn và chịu tác động nhiều nhất từ đô thị hóa và hiện đại hóa. Những tác động này được thể hiện trên hai bình diện chính: Tác động của toàn cầu hóa văn hóa tới quan hệ của cộng đồng người Melayu và quan hệ giữa cộng đồng Melayu với cộng đồng khác ở Malaysia.


Phạm Thanh Tịnh

Số 8 (197), 2016