Nhân tố Hoa Kỳ trong chính sách quốc phòng-an ninh của Việt Nam hiện nay (2001-2016)

24/08/2020

Cùng với mục tiêu xây dựng nền quốc phòng- an ninh toàn diện và hiện đại, Việt Nam ngày càng chú trọng công tác đối ngoại quốc phòng- an ninh. Trong số các đối tác mang tầm chiến lược của Việt Nam trong lĩnh vực này, Hoa Kỳ ngày càng chiếm giữ vai trong quan trọng. Tuy nhiên, là một cường quốc thế giới có mối quan hệ đặc thù với Việt Nam, Hoa Kỳ là nhân tố tạo ra nhiều cơ hội để tăng cường hợp tác, triển khai các mục tiêu quốc phòng- an ninh quốc gia của Việt Nam nhưng đồng thời mang lại những thách thức nhất định. Trên cơ sở phân tích quan hệ quốc phòng- an ninh Mỹ- Việt giai đoạn 2001- 2016, bài viết đưa ra những đánh giá bước đầu về nhân tố Hoa Kỳ đối với việc hoạch định và triển khai chính sách quốc phòng- an ninh của Việt Nam hiện nay. 


Bùi Thị Thảo

Số 8 (197), 2016