Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng tỉnh Sơn La

24/08/2020

Tỉnh Sơn La có tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ)và trong những năm vừa qua hoạt động DLCĐ tại đây cũng đã bước đầu khởi sắc. Tuy nhiên loại hình DLCĐ tại Sơn La có thể phát triển bền vững và hiệu quả cần phải có mô hình mẫu DLCĐ để các địa phương trong tỉnh vận dụng và học tập. Vì vậy, việc xây dựng mô hình mẫu DLCĐ tại Sơn La là rất cần thiết nhằm liên kết chặt chẽ 4 nhà: nhà khoa học với nhà nước, nhà đầu tư và nhà nông. Mô hình hoạt động theo quy luật cung cầu và các quy luật kinh tế xã hội. Vận hành mô hình DLCĐ theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Mô hình lấy kinh tế hộ gia đình làm mẫu và mô hình kinh tế này sẽ giúp các bản DLCĐ phát triển hiệu quả và bền vững trong tương lai.


Nguyễn Thị Hạnh

Số 10 (199), 2016