Chính sách ngoại thương của Pháp ở Việt Nam giai đoạn 1897-1945

25/08/2020

Chính sách ngoại thương của thực dân Pháp là một trong những tác nhân quan trọng đối với sự phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các nước Âu, Mỹ giai đoạn 1897-1945. Sau khi xâm chiếm và bình định xong Việt Nam (1896), thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa tren quy mô lớn. Để đạt hiểu quả cao nhất, thực dân Pháp chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, đặc biệt là hệ thống giao thông công chính và thông tin liên lạc, tạo điều kiện lưu thông thị trường nội địa và đẩy mạnh hoạt động ngoại thương. Một mặt thi hành những chính sách hướng tới tự do thương mại, mặt khác thực dân Pháp tăng cường chế độ bảo hộ nhằm đảm bảo không xâm phạm đặc quyền của Pháp, phục vụ lợi ích người Pháp. Tình hình trên vừa thúc đẩy phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các nước Âu, Mỹ thời thuộc địa, đồng thời hạn chế hoạt động trao đổi buôn bán giữa hai bên diễn ra chủ yếu với Pháp, phụ thuộc chặt chẽ vào Pháp.


Nguyễn Thị Định

Số 6 (207), 2017