Nhìn lại 50 năm hợp tác Việt Nam-Lào trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (1958-2018)

28/08/2020

Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa chiến lược quan trọng góp phần vào sự phát triển quan hệ hai nước Việt Nam và Lào nói chung, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng nói riêng trong 50 năm qua. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được bài viết nêu lên một số nhận xét, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hợp tác trong lĩnh vực này hiện nay và trong thời gian tới.


Nguyễn Lê Phương

Số 3 (216), 2018