Phát triển con người Lào giai đoạn 2000-2016: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

28/08/2020

Theo nhận định của Chương trình phát triển Liên hiệp quốc, Lào là một trong những nước có mức độ phát triển con người nhanh nhất trong những năm vừa qua. Tuy vậy, qua số liệu từ các nguồn khác nhau cho thấy quốc gia này vẫn còn một số hạn chế ảnh hưởng đến phát triển con người một cách toàn diện và bền vững. Bên cạnh đó, phân tích số liệu điều tra cũng chỉ ra rằng an ninh con người ảnh hưởng rát nhiều đến phát triển con người ở Lào và quan trọng hơn, trình độ nhân công chưa đủ chuẩn cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tới nâng cao năng lực con người Lào nói chung. Bài viết tập trung phân tích các vấn đề chính: Tổng quan về phát triển con người Lào; Thực trạng phát triển con người; Đánh giá những yếu tố tác động đến các thành tố thông qua mô hình định lượng. 


Nguyễn Ngọc Trung

Số 3 (216), 2018