Điều chỉnh chính sách thương mại, đầu tư của Malaysia kể từ khi thực hiện kế hoạch tổng thể Cộng đồng kinh tế ASEAN 2007-2015

28/08/2020

Kể từ khi ASEAN triển khai Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)2007- 2015, Malaysia đã có những điều chỉnh chính sách nhằm tận dụng những ưu thế của tự do hóa khu vực. Trong đó, điều chỉnh cơ cấu sản xuất và xuất khẩu hướng tới khu vực ASEAN là một trong những hoạt động quan trọng. Bên cạnh đó, các hoạt động thu hút đầu tư cũng như mở rộng đầu tư nội khối cũng là một sự điều chỉnh chính sách khác để có thể vừa thu hút, vừa sử dụng các nguồn lực có hiệu quả thông qua mở rộng đầu tư ra nước ngoài. Bài viết trình bày những nội dung chính của điều chỉnh chính sách thương mại, đầu tư của Malaysia trong AEC.


Nguyễn Văn Hà

Số 3 (216), 2018