Một số lý thuyết áp dụng trong nghiên cứu vai trò của thể chế khu vực

29/09/2020

Vai trò của chủ thể quan hệ quốc tế nói chung và thể chế khu vực nói riêng không còn là đối tượng nghiên cứu xa lạ. Các nghiên cứu tìm hiểu về vai trò của thể chế khu vực thường được tiến hành dựa trên các quan điểm của một số lý thuyết quan hệ quốc tế phổ biến như Chủ nghĩa hiện thực, Chủ nghĩa tự do và Chủ nghĩa kiến tạo. Bên cạnh các lý thuyết quan hệ quốc tế này, hai cách tiếp cận khác cũng được sử dụng là Lý thuyết vai trò và phương pháp phân tích Mạng lưới xã hội. Các lý thuyết và phương pháp này đã cung cấp cơ sở lý luận, các cách tiếp cận khác nhau về vai trò của thể chế khu vực trong quan hệ quốc tế. Bài viết cung cấp các đặc điểm chính trong từng cách tiếp cận cùng những ưu điểm và hạn chế của chúng trong nghiên cứu vai trò của thể chế khu vực trong quan hệ quốc tế.


Lê Lêna

Số 3 (228), 2019