Đánh giá thực trạng phát triển giáo dục của Lào trong những năm gần đây

29/09/2020

Cùng nằm chung trong sự vận động của đời sống kinh tế, chính trị và xã hội, nền giáo dục Lào hiện nay có nhiều chuyển biến mới. Lào đã biết tranh thủ những điều kiện thuận lợi trong nước, tranh thủ sự viện trợ, giúp đỡ và các cơ hội giáo dục của khu vực và thế giới để mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục trong nước. Vì vậy, nền giáo dục Lào trong khoảng hơn hai thập kỷ qua có sự thay đổi đáng kể. Tuy vậy, tình trạng giáo dục ở Lào vẫn ở mức thấp so với yêu cầu để đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo. Bài viết tập trung phân tích những thành tựu và hạn chế trong thực trạng phát triển giáo dục Lào những năm qua.


Lê Hòa

Số 3 (228), 2019