Kinh nghiệm xây dựng chính phủ kiến tạo liêm chính của Singapore và khuyến nghị đối với Việt Nam

29/09/2020

Singapore tuy là một quốc đảo nhỏ nhưng lại là một trong bốn "con rồng của châu Á. Sự thành công của quốc đảo này không chỉ bắt nguồn từ đường lối, chính sách đối ngoại và chiến lược phát triển kinh tế khôn ngoan, mà có phần đóng góp vô cùng quan trọng của bộ máy nhà nước tinh gọn, quyết tâm cải cách và cải thiện dịch vụ công của Chính phủ nhằm đáp ứng tố nhất nhu cầu của người dân. Nghiên cứu mô hình chính phủ kiến tạo liêm chính của Singsapore sẽ là một trong những kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam trên con đường xây dựng chính phủ phục vụ, phát triển của riêng mình.


Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Thị Ngọc Mai

Số 3 (228), 2019