Chính sách mở cửa thương mại của Tây Ban Nha ở thuộc địa Philippines (1789-1898)

29/09/2020

Trong tiến trình lịch sử của Philippines, thế kỉ XIX được nhìn nhận là giai đoạn diễn ra những thay đổi mang tính bước ngoặt về kinh tế và xã hội. Mấu chốt đưa đến sự phát triển này xuất phát từ sự chuyển hướng trong chính sách cai trị của Tây Ban Nha đối với thuộc địa Philippines, từ "đóng cửa", cô lập sang "mở cửa" và hội nhập. Chính sách "mở cửa" được thực thi trên nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng quan trọng nhất vẫn là trên lĩnh vực thương mại thông qua việc mở cửa cảng biển, cho phép các Lãnh sự và công ty nước ngoài được thành lập ở Philippines, cũng như giảm thuế xuất- nhập khẩu hàng hóa. Bài viết tập trung phân tích bối cảnh, nội dung và quá trình thực thi chính sách "mở cửa thương mại" của Tây Ban Nha ở thuộc địa Philippines từ cuối thế kỷ XVIII đến cuối thế kỉ XIX.


Trần Thị Quế Châu

Số 3 (228), 2019