Hợp tác giáo dục Lào-Việt từ năm 2011 đến nay: Thực trạng và giải pháp

30/09/2020

Kể từ năm 2011 đến nay, khi Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Lào- Việt trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011- 2020 được ký kết và triển khai sâu rộng đến từng cơ quan, đơn vị, bộ, ban ngành và các địa phương của hai nước, hợp tác giáo dục song phương Lào- Việt đã đạt được những chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực về cả số lượng, chất lượng đào tạo cũng như chương trình, giáo trình, cơ sở vật chất hạ tầng giáo dục. Tuy nhiên, bên cạnh đó, hợp tác giáo dục song phương cũng vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định, cần có những giải pháp toàn diện để đưa hợp tác giáo dục song phương thực sự trở thành "điểm sáng" trong quan hệ truyền thống đặc biệt Lào- Việt.


Soulatphone Bounmaphet

Số 9 (234), 2019