Vấn đề giành độc lập và xác định toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia ở Indonesia qua cách tiếp cận đối sánh với Việt Nam

30/09/2020

Nếu vận dụng thang phân loại quốc gia của James Goldsmith (theo đó, các nước trên thế giới được phân thành ba loại hình: quốc gia dân tộc, nhà nước giả tạo và vùng đất có dân cư sinh sống)thì đến nay, Indonesia vẫn là "nhà nước giả tạo", trong khi đó Việt Nam có thể được coi là "quốc gia dân tộc". Tại sao Cộng hòa Indonesia và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam)ra đời cùng thời điểm và đều trải qua hàng chục năm mới củng cố được nền độc lập dân tộc và thống nhất đất nước như nhau, nhưng đến nay lại có kết quả phân loại.


Bùi Văn Ban

Số 9 (234), 2019