Kinh nghiệm của Malaysia trong phát huy những nét đặc trưng văn hóa dân tộc, tôn giáo

30/09/2020

Malaysia là quốc gia Đông Nam Á hải đảo với những đặc trưng văn hóa dân tộc và tôn giáo phong phú, đa dạng, có sự giao thoa giữa người bản địa và người Hoa, người Tamil nhập cư. Đi lên từ nông nghiệp lúa nước, Malaysia đã có những chính sách giúp đất nước phát triển nhanh chóng. Sự phát triển của Malaysia gắn liền với yếu tố văn hóa, dân tộc, tôn giáo. Nghiên cứu kinh nghiệm của Malaysia trong phát huy yếu tố văn hóa, dân tộc, tôn giáo vào phát triển một mặt giúp người đọc tìm hiểu về đất nước Malaysia, mặt khác có những gợi ý cho Việt Nam trong việc xây dựng chính sách liên quan đến ngôn ngữ, văn hóa, dân tộc và tôn giáo.


Lê Phương Hòa, Nguyễn Ngọc Lan

Số 11 (236), 2019