Xu hướng biến đổi một số thành tố văn hóa của người Mường ở Việt Nam

12/10/2020

Việc mở rộng giao lưu hội nhập trong bối cảnh toàn cầu hoá đã đem lại cho các tộc người thiểu số, trong đó có người Mường cơ hội để phát triển kinh tế xã hội, mở rộng giao lưu và có nhiều biến đổi về văn hoá tộc người. Trong quá trình biến đổi ấy, văn hoá của tộc người Mường luôn vận động biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác nhằm phù hợp hơn với tình hình phát triển của xã hội, nhiều chiều truyền thống bị mất đi, nhiều yếu tố mới được hình thành thay thế truyền thống hoặc bổ sung làm giàu cho truyền thống.


Nguyễn Thị Song Hà

Số 3 (180), 2015