Đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển của kinh tế biên giới Việt- Trung trong bối cảnh mới

12/10/2020

Bài viết đề cập một số vấn đề đang đặt ra đối với hoạt động kinh tế biên giới Việt- Trung từ góc độ Việt Nam và đưa ra một số giải pháp mang tính gợi ý nhằm hoàn thiện và thúc đẩy kinh tế biên giới phát triển ở một trạng thái tốt hơn trong thời gian tới.


Lê Thanh Tuấn

Số 3 (180), 2015