Manila trong tuyến thương mại thuyền buồm (Manila Galleon)của Tây Ban Nha

12/10/2020

Để khai thác tối đa lợi thế của Philippin và các thuộc địa ở Mỹ Latinh, Tây Ban Nha đã mở ra tuyến mậu dịch hàng hải thuyền buồm lớn từ Manila đến Acapulco của Mexico. Bài viết đề cập việc Tây Ban Nha trong việc thiết lập tuyến thương mại thuyền buồm lớn Manila Galleon và những hệ quả của nó đem lại đối với Tây Ban Nha và Philippin.


Phạm Thị Thanh Huyền

Số 3 (180), 2015