Quá trình kết thúc cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Xiêm ở Campuchia trong những năm 1845-1847 (Từ góc độ của sử liệu triều Nguyễn)

12/10/2020

Bài viết đề cập đến một số vấn đề xung quanh cuộc đàm phán hoà bình Việt- Xiêm như: bối cảnh, thời gian, những thỏa thuận đã đạt được trong cuộc đàm phán này và việc thi hành những thoả thuận đó từ góc độ của các sử liệu của triều Nguyễn.


Dương Duy Bằng

Số 3 (180), 2015