Đặc điểm ngữ âm của tục ngữ về ứng xử trong tiếng Việt

05/11/2020

Tục ngữ là nguồn sử liệu quý, gắn với quá trình hình thành và phát triển lâu dài của mỗi cộng đồng người nên mang những dấu ấn của đời sống, của phong tục, thói quen, nếp nghĩ của mỗi dân tộc. Do vậy, tìm hiểu và nghiên cứu tục ngữ giúp chúng ta hiểu thêm sự phản ánh khác nhau về cách tri nhận thế giới, về nét đặc sắc trong ngôn ngữ cũng như hiểu sâu hơn những giá trị văn hóa tinh túy ẩn chứa trong tục ngữ của mỗi cộng đồng người. Bài viết trình bày quan điểm nghiên cứu tục ngữ về ứng xử xét từ góc độ ngữ âm nhằm làm sáng tỏ nội hàm văn hóa ứng xử cũng như hình thức ngôn ngữ của tục ngữ tiếng Việt. Bên cạnh đó xem xét đặc điểm phương thức biểu đạt ngữ âm của tục ngữ về ứng xử.


Võ Thị Dung

Số 12 (177), 2014