Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam: Kết quả ban đầu và những khó khăn cần tháo gỡ

05/11/2020

Nông nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới phát triển theo chiều sâu với quy mô lớn. Điều đó đặt ra yêu cầu cho ngành nông nghiệp cần phải có một cuộc cách mạng lớn nhằm thay đổi hoàn toàn phương thức sản xuất cũ. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu hướng chủ đạo, chìa khóa thành công của các nước có nền nông nghiệp phát triển, và cũng là xu hướng tất yếu cho ngành nông nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Vì vậy, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là yêu cầu cấp thiết, chìa khóa để thực hiện thành công tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Bài viết trình bày việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp đang là vấn đề thời sự ở nước ta. Nêu những kết quả đạt được và những khó khăn trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở nước ta.


Phạm Văn Hiển

Số 12 (177), 2014