Mạng lưới chợ nông thôn miền Tây Cao Bằng trước năm 1945

05/11/2020

Miền Tây Cao Bằng là khu vực miền núi phía Bắc của Việt Nam. Nơi đây có đường biên giới Trung Quốc và là địa bàn sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc Tày, nùng, Mông, Dao... Trước năm 1945, khu vực miền Tây Cao Bằng vẫn nằm dưới sự thống trị của chế độ phong kiến và thực dân Pháp, điều này chi phối không nhỏ đến đời sống kinh tế, văn hóa của đồng bào dân tộc nơi đây. Một trong những yếu tố tạo nên sự phát triển kinh tế văn hóa của vùng là chợ nông thôn. Chợ nông thôn ở miền Tây Cao Bằng được hình thành và phát triển cùng với sự phát triển nền kinh tế hàng hóa chung của cả nước, chợ vùng cao mang những mảng màu riêng, không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn là nơi giao lưu văn hóa giữa các tộc người góp phần hình thành văn hóa chung của dân tộc Việt Nam. Bài viết khái quát về chợ miền Tây Cao Bằng, về hàng hóa được bày để buôn bán ở chợ, vai trò của chợ đối với đời sống người dân và các dân tộc nơi đây.


Đàm Thị Uyên, Nông Văn Quân

Số 12 (177), 2014