Vai trò của Islam giáo trong nghệ thuật biểu diễn Java ở Indonesia

05/11/2020

Nghệ thuật biểu diễn của người Java ra đời rất sớm, từ thời kỳ cổ đại. Ban đầu nghệ thuật biểu diễn của người Java được cho là một loại hình "Nghệ thuật cúng tế" vì chức năng thực tế của nó trong cộng đồng Java là phục vụ cho các nghi lễ tâm linh. Với cách tiếp cận văn hóa học, bài viết xem xét vai trò của Islam giáo trong việc định hình và phát triển các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống Java, đặc biệt là múa, sân khấu và âm nhạc. Bên cạnh đó, nghệ thuật biểu diễn Java với tư cách là một thành tố văn hóa đã khẳng định được khả năng giao lưu tiếp biến văn hóa như thế nào trước các yếu tố văn hóa Islam giáo. Đồng thời, thông qua sự giao lưu tiếp biến văn hóa của nghệ thuật biểu diễn Java cũng có thể cấu trúc lại quá trình du nhập của Islam vào Java.


Nguyễn Thanh Tuấn

Số 12 (177), 2014