Biến động cán cân tài khoản tài chính ở Thái Lan và một số bài học cho Việt Nam

05/11/2020

Tự do hóa tài chính là mục tiêu mà các nước ASEAN hướng tới khi thực hiện AEC. Tự do hóa tài chính đem lại những lợi ích thiết thực cho các nước thành viên tham gia nhưng nó cũng mang đến không ít thách thức cho các nước, đặc biệt là những nước có nền tảng kinh tế vĩ mô không ổn định. Bài viết khảo cứu tình hình biến động cán cân tài khoản tài chính ở Thái Lan- nước đã tự do hóa tài khoản vốn và tài chính. Tác động của các biến động này đến sự ổn định thị trường tài chính của Thái Lan để từ đó đưa ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.


Nguyễn Thị Vũ Hà

Số 12 (177), 2014