Mối quan hệ giữa nợ công bền vững và tăng trưởng kinh tế ở các nước trong khu vực Đông Nam Á

24/08/2021

Nợ công bền vững từ lâu đã là một trong những ưu tiên hàng đầu của các chính phủ, đặc biệt là sau các cuộc khủng hoảng kinh tế 1997 - 1998, 2008 - 2009 cũng như cuộc khủng hoảng nợ công ở Châu Âu những năm 2010. Thực tế cho thấy các quốc gia, nhất là các nước đang phát triển luôn cố gắng duy trì một trạng thái nợ công ít rủi ro, từ đó hỗ trợ tốt nhất cho tăng trưởng và ngược lại duy trì được tốc độ tăng trưởng cao ổn định cũng giúp các quốc gia gia tăng mức độ bền vững cho nợ công. Bài viết trước hết sử dụng phương pháp chỉ số hóa để lượng hóa mức độ bền vững của nợ công, một khái niệm tổng hợp chịu tác động của rất nhiều yếu tố cho các nước trong khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2000 - 2018. Sau đó, nhóm tác giả sử dụng mô hình VAR để xác định mối quan hệ giữa mức độ bền vững của nợ công và tốc độ tăng trưởng kinh tế ở các nước này. Kết quả cho thấy tác động tích cực của mức độ bền vững nợ công tới tăng trưởng kinh tế của các nước trong khu vực. Điều này gợi ý các chính phủ Đông Nam Á cần tiếp tục kiên định trong việc cải thiện mức độ bền vững nợ công trong thời gian tới.


Phạm Xuân Trường, Từ Thúy Anh

Số 1, 2021