Những vấn đề đặt ra hiên nay trong quan hệ hợp tác giữa Lào với các nước tiểu vùng Mekong

24/08/2021

CHDCND Lào có vị trí chiến lược quan trọng trong Tiểu vùng Mekong mở rộng. Từ đó, nhiều vấn đề bức thiết đang đặt ra hiện nay trong quan hệ hợp tác giữa Lào với các nước Tiểu vùng. Đây là các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước, rừng, đất đai và biến đổi khí hậu...mà việc giải quyết chúng đòi hỏi sự chung tay của nhiều nước. Bài viết tập trung nhận diện và phân tích một số vấn đề đang đặt ra hiện nay trong hợp tác Tiểu vùng giữa Lào với các nước trên các khía cạnh chủ yếu.


Trương Duy Hòa

Số 1, 2021