Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng hiện nay

24/08/2021

Trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ thông tin ngày càng phát triển, sản phẩm của công nghệ đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội thì không gian mạng nói chung và Internet nói riêng trở thành một công cụ tra cứu, khai thác cập nhật thông tin trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Khi đó, mạng xã hội đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của con người, đồng thời đang tác động mạnh mẽ vào lối sống và văn hóa của mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội. Các yếu tố phương tiện, trang thiết bị, giao thức truyền dẫn, chia sẻ thông tin...ngày càng phổ biến và thuận lợi, điều đó hàm chứa cả các yếu tố tích cực và tiêu cực. Lợi dụng không gian mạng để chống phá cách mạng Việt Nam là một chiêu thức mới, với những thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Nhận diện rõ bản chất, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; tích cực, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả trước các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp ủy, tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên hiện nay.


Đỗ Anh Vinh

Số 1, 2021